Học tập trực tuyến

Học trực tuyến
Tại IGC, học trực tuyến là hình thức học tập linh hoạt, kết hợp nhằm duy trì nền nếp sinh hoạt, học tập của học sinh trong mọi hoàn cảnh, thời điểm. Việc học trực tuyến được tổ chức tương tự như học trực tiếp tại lớp học thông qua phần mềm MS Teams. 
Xem chi tiết